× Իրավական ակտեր Սպառողի իրավունքները Նշանակալից մասնակիցներ Հաշվետվություններ Սեփականատերեր Նորություններ Մատուցվող ծառայություններ

Հարգելի՜ այցելու, ստորև հրապարակված են հիմնական օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորվում են կազմակերպության կողմից վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցումըՕրենքներ
 1. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք,

 2. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք,

 3. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք,

 4. «Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք,

 5. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք,

 6. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք,

 7. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք,

 8. «Ինկասացիայի մասին» ՀՀ օրենք,

 9. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք:ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված ենթաօրենսդրական  նորմատիվ իրավական ակտեր
 1. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն պահանջների» կանոնակարգ,

 2. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման կարգ,

 3. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր ռիսկի և կասկածելիության չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցը,

 4. Օֆշորային տարածքների ցանկ,

 5. «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03,

 6. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» Կանոնակարգ 8/04, 

 7. «Ֆինանսական համակարգի մասնակիցներին ուղղված բողոքների հաշվառման, պահպանման և գրանցման ներքին գործընթացին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» Կանոնակարգ 8/07,

 8. «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշների վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» Կանոնակարգ 9,

 9. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաեւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձեւը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները»  Կանոնակարգ 17/01,

 10. «Վճարահաշվարկային կազմակերպություների գործունեության կարգավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող տնտեսական նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը» Կանոնակարգ 17/02,

 11. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ֆինանսական եւ այլ հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եւ հրապարակումը» Կանոնակարգ 17/03,

 12. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» Կանոնակարգ 17/09,

 13. «Հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգերի ստեղծման և գործունեության իրականացման համար թույլտվության տրամադրումը» Կանոնակարգ 18,

 14. «Արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգերում մասնակցելու թույլտվության տրամադրումը, արտասահմանյան վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կանոններում և ներկայացված փաստաթղթերում կենտրոնական բանկին տեղեկացման ենթակա փոփոխությունների ցանկը և համակարգը բնութագրող չափանիշները, գրանցամատյանի վարման կարգը» Կանոնակարգ 19,

 15. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային քարտերի թողարկման, սպասարկման եվ տարածման, ինչպես նաև վճարային քարտերով գործառնությունների իրականացման» կարգ,

 16. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարման հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետներ սահմանելու» կարգ,

 17.  «Հայաստանի Հանրապետությունում միջոցների փոխանցումն ուղղակի դեբետագրման եղանակով իրականացնելու» կարգ,

 18. «Վճարային հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ձեռնարկ 

 19. «Հայաստանի Հանրապետությունում պարբերաբար վճարումների հանձնարարականով փոխանցումների իրականացման» կարգ

 20. «Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից վճարահաշվարկային ծառայությունների հաշվառման» կարգ,

 21. «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերն ու դրանց լրացման» կարգ,

 22. «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ» կարգ,

 23. «ՀՀ տարածքում գործող առեվտրային բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգում մասնակցության իրականացման հատուկ կարգ և վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցման կանոններ, ինչպես նաև հայաստանյան վճարահաշվարկային համակարգերի կանոնների բովանդակությանը ներկայացվող պահանջ սահմանելու մասին» որոշում,

 24. «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանները եվ դրանց լրացման կանոնները» որոշում,

 25. «Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության Ճանապարհային ոստիկանության վարչական տույժերի, տուգանքների հաշվառման տեղեկատվական համակարգից տվյալներ ստանալու և վճարումների կատարման համար այդ տվյալները պարտադիր ստուգելու մասին կարգը և պայմանները»Վերոգրյալ օրենքներն ու կանոնակարգերը կարող եք գտնել www.arlis.am, www. cba.am կայքերում  

Էջը թարմացվել է՝ 14-01-2020 14:23:37