× Իրավական ակտեր Սպառողի իրավունքները Նշանակալից մասնակիցներ Հաշվետվություններ Սեփականատերեր Նորություններ Մատուցվող ծառայություններ

Կազմակերպությունը ներպետական կամ միջազգային դրամական փոխանցում կատարելիս պետք է ձեռք բերի և պահպանի հետևյալ տեղեկությունները․

 1. փոխանցում կատարողի և փոխանցումն ստացողի անունը,ազգանունը կամ անվանումը
 2. փոխանցում կատարողի և փոխանցումն ստացողի հաշիվների համարները բացակայության դեպքում` փոխանցումն ուղեկցող եզակի հղման համարը).
 3. փոխանցում կատարողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները՝ ֆիզիկական անձի համար, կամ անհատականացման համարը (պետական գրանցման, հաշվառման համարը և այլն)՝ իրավաբանական անձի համար:

Անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և տվյալները պարտադիր չեն, եթե հաճախորդը իրականացնում է կոմունալ վճարում և/կամ համախմբված բյուջե առանց հաշիվ բացելու դրամական փոխանցում, որոնց գումարը չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկը:

Կազմակերպության կողմից վճարահաշվարկային ծառայություն մատուցելու համար անձը հաստատող փաստաթուղթ է համարվում՝

 • Անձնագիր (ՀՀ կացության վկայական ներկայացնելու դեպքում պահանջել նաև քաղաքացու անձնագիրը և գրանցման ժամանակ՝ որպես անձը հաստատող փաստաթուղթ ընդունել անձնագիրը), հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը,
 • Կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)

Հարգելի հաճախորդ, ելնելով վճարահաշվարկային ծառայության մատուցման տարբեր հանգամանքներից, կարող են  պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

ՀԱՐԳԵԼԻ՜ ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել կազմակերպության հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է: այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից եվ ապահովում է գաղտնիություն:

Էլ․ փոստի հասցեներ՝  [email protected], [email protected]

Կազմակերպության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը 22.05.2019թ.-ի թիվ 1/03 որոշմամբ հաստատել է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» քաղաքականությունը, որի նպատակն է կանոնակարգել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի հետ կապված հարաբերությունները, սահմանել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ընդգրկված համապատասխան ստորաբաժանումների և անձանց շրջանակը, ինչպես նաև հաճախորդների և/կամ երրորդ անձանց կողմից իրականացվող փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված կասկածելի գործառնությունները և վերջիններիս կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների ընդհանուր գործընթացը:

Սույն քաղաքականությունը կարգավորվում է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ  օրենքով և  Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող  նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգով:

Համաձայն սույն քաղաքականության, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում որպես պատասխանատու է հանդիսանում կազմակերպության ներքին դիտարկումների պատասխանատուն, ով իրավասու է որպես ավագ ղեկավարություն կազմակերպության անունից՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման հարցերով որոշումներ կայացնելու և համապատասխան գործողություններ կատարելու:

Կազմակերպության կողմից հաստատված քաղաքականության մեջ ներառվում է, բայց չի սահմանափակվում․

 • ռիսկի վրա հիմնված մոտեցման կիրառումը
 • հաճախորդի ռիսկայնության որոշումն ըստ երկրների, աշխարհագրական տարածքների, ծառայությունների, գործարքների
 • հաճախորդի գործարար բնութագրի ուսումնասիրությունը
 • հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը՝ «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի կիրառումը (ներառյալ՝ շահառուների և  լիազորող անձանց նույնականացումը)
 • բարձր ռիսկի չափանիշ հասկացությունը և հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրությունը
 • ցածր ռիսկի չափանիշը և հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրությունը․
 • քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ հասկացությունը
 • չհամապատասխանող երկիր կամ տարածք հասկացությունը
 • կենսական շահերի կենտրոնը
 • ավագ ղեկավարություն հասկացությունը
 • կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշը
 • տիպաբանություն հասկացությունը, և ահաբեկչության հետ կապված անձ և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձ հասկացությունները
 • գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցումը
 • գործարքի կամ գործարար հարաբերության իրականացման մերժումը և գործարքի կամ գործարար հարաբերության դադարեցումը
 • Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ցանկեր․
 • ՀՀ կենտորանական բանկ պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքի և կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրում․
 • գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակում․
 • գործարքների և գործառնությունների որոշ տեսակների սահմանափակում, այդ թվում արգելվում է  թողարկել, տրամադրել կամ սպասարկել`
 • անանուն կամ մտացածին անուններով հաշիվներ.
 • միայն թվային, տառային կամ պայմանական այլ նշաններով արտահայտված հաշիվներ.
 • ըստ ներկայացնողի արժեթղթեր․
 • գործարար հարաբերության ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրություն․
 • հաճախորդի` ռիսկերի վրա հիմնված պատշաճ ուսումնասիրության առանձնահատկություններով պայմանավորված միջոցառումներ․
 • դրամական փոխանցումների հետ կապված պարտականություններ․
 • հաճախորդի նույնականացման տվյալների և պատշաճ ուսումնասիրության տեղեկությունների պահպանում։

Կազմակերպությունն արգելափակում է գործարքի իրականացումը, երբ հաճախորդը չի տրամադրում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, երբ առկա է համընկնում կամ հավանականություն հաճախորդի` ահաբեկիչների ցանկերում և ահաբեկչական գործունեության մեջ ներգրավված լինելու մասին:

Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները, ժամկետները և սակագները՝ ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության։

 • Կազմակերպության էլեկտրոնային շտեմարաններից կամ փաստաթղթային արխիվներից հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների և/կամ տեղեկությունների համար սահմանված են հետևյալ սակագները՝ ըստ ծառայությունների տեսակների և ժամկետների:

Կազմակերպության էլեկտրոնային շտեմարաններից կամ փաստաթղթային արխիվներից հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների և/կամ տեղեկությունների համար սահմանված են հետևյալ սակագները՝ ըստ ծառայությունների տեսակների և ժամկետների:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴ՝

 • Առանց բանկային հաշվի բացման դրամական (փողային) փոխանցումների ժամանակ կազմակերպությունը դրամական փոխանցումների ընդունումը (վճարումը) կատարում է փոխանցման արժույթով, թե այլ արժույթով, հաշվի առնելով  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները» կանոնակարգ 17/01-ի 153-րդ կետով սահմանված կանոնների պահանջները, ըստ որի՝ 

 

 • Արտարժույթով միջոցների փոխանցումների իրականացման դեպքում վճարման ենթակա գումարների ընդունումը վճարողներից և/կամ վճարման ենթակա գումարների տրամադրումը շահառուներին իրականացվում են հետևյալ կանոնների համաձայն.
 1. միջոցների փոխանցման վճարող հանդիսացող հաճախորդից արտարժույթով փոխանցում կատարելու կարգադրությունը ընդունելիս գանձապահը փոխանցվող գումարը հաճախորդից ընդունում է (հաճախորդի կողմից վճարվում է) կարգադրությունում նշված արտարժույթով, իսկ հաճախորդի ցանկության դեպքում, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ դրամական (փողային) փոխանցումների համակարգի կանոններով, փոխանցվող գումարը կարող է ընդունվել (վճարվել) ՀՀ դրամով՝ կազմակերպության կողմից սահմանված փոխարժեքով,*
 2. միջոցների փոխանցման շահառու հանդիսացող հաճախորդին արտարժույթով վճարում կատարելու կարգադրությունը ստանալիս կազմակերպությունը վճարվող գումարը հաճախորդին տրամադրում է կարգադրությունում նշված արտարժույթով, իսկ շահառուի ցանկության դեպքում, եթե այլ բան սահմանված չէ տվյալ դրամական (փողային) փոխանցումների համակարգի կանոններով, վճարվող գումարը կարող է տրամադրվել ՀՀ դրամով՝ կազմակերպության կողմից սահմանված փոխարժեքով:*

Վերոգրյալ  աստղանիշով նշված 1 և 2-րդ կետերում սահմանված փոխարկման գործառնությունների իրականացման դեպքում կազմակերպության հաճախորդին տրամադրվող անդորրագրում, ինչպես նաև հաճախորդի կողմից ներկայացված դրամական փոխանցման կատարման (դրամական փոխանցման ստացման) կարգադրությունում փոխանցման արժույթով գումարը նշելուց բացի, պետք է նշված լինեն փոխարժեքը և հաճախորդից ընդունված (հաճախորդին տրամադրված) գումարը ՀՀ դրամով:

 • Կազմակերպությունը չի կարող պարտադրել իր հաճախորդին կատարել կամ ընդունել վճարումը ՀՀ դրամով, եթե միջոցների փոխանցումը կատարվում է արտարժույթով: Դրամական (փողային) փոխանցման հետ կապված ծառայության միջնորդավճարները պետք է կատարվեն միայն ՀՀ դրամով:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումների իրականացման դեպքում վճարման ենթակա գումարների ընդունումը վճարողներից և վճարման ենթակա գումարների տրամադրումը շահառուներին դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպության կողմից իրականացվում են միայն ՀՀ դրամով:
 • փոխանցման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերը (նման սահմանաչափերի առկայության դեպքում),
 • ստացվող դրամական միջոցների առավելագույն սահմանաչափը, եթե նման սահմանափակում առկա է ստացող երկրի օրենսդրությամբ (նման տեղեկատվության առկայության դեպքում),
 • փոխանցումների ուղղությունները, աշխարհագրությունը և այն համակարգերը, որոնց միջոցով կարող են դրամական միջոցներ ստացողները (փոխանցման շահառուները) ստանալ փոխանցված միջոցները
 • ՀՀ տարածքում կազմակերպության միջնորդությամբ իրականացվող դրամական փոխանցումների, այդ թվում նաև՝ ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ ուղղված վճարումների և հանրային ծառայությունների մատուցման դիմաց կատարվող վճարումների իրականացման համար սահմանվում են առավելագույն ժամկետներ, որոնք կարգավորվում են ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված «ՀՀ տարածքում դրամական փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետների վերաբերյալ» կարգով:
 • Առավելագույն ժամկետները չեն կիրառվում դրամական այն փոխանցումների դեպքում (բացառությամբ ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ ուղղված վճարումների և հանրային ծառայությունների մատուցման դիմաց կատարվող վճարումների), երբ  կազմակերպության և շահառուի միջև կնքված գործակալության, կոմիսիայի կամ հանձնարարության պայմանագրով սահմանված են այլ ժամկետներ:

    

Էջը թարմացվել է՝ 22-01-2020 16:17:18